Huidige positie beschikbaar:

Laboratorium medewerker

Currently we are hiring (see below Dutch text):

Manufacturing Support Associate

(0,4 – 0,6 fte)

De uitdaging

Je krijgt de kans om deel uit te maken van een jonge, dynamische en zich ontwikkelende organisatie die zich bezighoudt met kankerbestrijding. Als lid van een klein en enthousiast team van professionals lever je een belangrijke bijdrage aan de uitdagende ontwikkeling van specifieke celtherapeutische middelen in een GMP-omgeving. Als Manufacturing Support Associate rapporteer je rechtstreeks aan de CSO en ondersteun je de Biotech Associates.

De ideale kandidaat

 • MBO-diploma in biochemie / biotechnologie (oa MLO)
 • Meerdere jaren ervaring in een GMP-omgeving

Taken en resultaten

 • Controleert voorraadniveaus en herbestelt algemene productiematerialen en kledingstukken.
 • Controleert, herbestelt en onderhoudt de algemene productiematerialen en kledingvoorraden.
 • Voert een nauwkeurige controle uit van de ondersteunende ruimtes om er zeker van te zijn dat de productieafdeling over voldoende materialen en kleding beschikt voor gebruik tijdens de volgende productiedienst, zorgt voor netheid van ondersteunende ruimtes, en werkt volgens algemene naleving van de GMP protocollen.
 • Organiseert de materiaal- en kledingvoorraad zo dat artikelen die het eerst vervallen, als eerste worden gebruikt.
 • Leegt en brengt afval over naar een geschikte afvalverwerkingsplaats en vervangt gebruikte kledingstukken door nieuwe kledingstukken.
 • Neemt deel aan periodieke en onvoorziene schoonmaak van de cleanrooms.
 • Ondersteunt bij de organisatie, overdracht en reiniging van apparatuur.
 • Verzamelt (zo nodig) lucht en grond monsters in het gebied van de productieafdeling.
 • Fungeert als coördinator tussen Apparatuur beheer (QE) en Productie voor gepland en tijdelijk onderhoud van apparatuur.
 • Begeleidt externe aannemers, bezoekers en technici in de cleanroom indien gewenst.
 • Meldt de leidinggevende tijdig over geconstateerde afwijkingen.
 • Houdt zich aan de algemene GMP-conformiteit met betrekking tot de ondersteuning van productieactiviteiten.

De competenties

 • Affiniteit met werken in cleanrooms volgens GMP protocollen.
 • Inzicht in specifieke behoeften van het fabricageproces.
 • Sterke arbeidsethos en gemotiveerd.
 • Comfortabel met repetitieve taken.
 • Goede prioriteitenstelling en organisatievaardigheden.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Goede luisteraar die gehoor geeft aan verzoeken van leidinggevenden.
 • Werk effectief samen met teamleden en ondersteunende afdelingen.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband effectief kunnen werken.
 • Probleemoplossend vermogen. Identificeert niet alleen problemen, maar stelt oplossingen voor.
 • Gezond verstand en kritisch denkvermogen.
 • In staat om zich snel aan te passen aan veranderende prioriteiten.
 • Toon een positieve houding.

Het aanbod

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging en marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. De locatie is Chemelot Campus Geleen.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur je CV en uitgebreide motivatiebrief voor 29 januari 2021 naar:

vacature op cimaas.com

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Dr Wilfred Germeraad, CSO via w.germeraad at cimaas.com

The challenge

You will have the opportunity to be part of a young, dynamic and developing organization that is involved in combating cancer. As a member of a small and enthusiastic team of professionals, you make an important contribution to the challenging development of specific cell therapeutic agents in a GMP environment. As a Manufacturing Support Associate, you report directly to the CSO and support the Biotech Associates.

The ideal candidate

 • MBO certificate (post secondary vocational education) in biochemistry/biotechnoloy (eg MLO)
 • Preferred experience in a GMP environment

Tasks and results

 • Checks inventory levels and reorders general manufacturing materials and garments.
 • Checks, reorders and maintains general manufacturing material and garment inventory levels.
 • Performs a check of support areas on a consistent basis to ensure manufacturing department has sufficient materials and garments for use during the next manufacturing shift, ensures tidiness of support areas, materials are within expiry date and overall GMP adherence.
 • Organizes material and garment inventory in such a way that items expiring first are used first.
 • Empties and transfers waste to appropriate disposal area and exchanges used garments with fresh garments.
 • Participates in periodic and contingency cleaning of cleanroom areas.
 • Assists with the organization, transfer and cleaning of equipment.
 • Performs environmental sampling in the scope of the manufacturing department as needed.
 • Acts as coordinator between QE and Manufacturing for planned and contingent maintenance of equipment.
 • Chaperons and supervises external contractors, visitors, and technicians in the cleanroom if requested.
 • Notifies supervisor of any observed deviations in a timely manner.
 • Adheres to overall GMP compliance related to the support of manufacturing activities.

The competencies

 • Affinity for working in cleanroom environment, GMP and good aseptic behavior.
 • Understanding specific needs of the manufacturing process.
 • Strong work ethic and self-motivated.
 • Comfortable with repetitive tasks.
 • Good prioritization and organization skills.
 • Good communication skills, both written and verbal.
 • Good listener who follows through on requests from supervisor.
 • Collaborate and cooperate effectively with team members and supporting departments.
 • Able to work effectively independently as well as in a team setting.
 • Problem-solving skills. Not only identifies issues, but proposes solutions.
 • Common sense and critical thinking skills.
 • Able to adapt quickly to changing priorities.
 • Exhibit a positive attitude.

The offer

We offer you an employment contract for a period of one year, with the possibility of extension and competitive market-oriented salary and secondary benefits. The location is Chemelot Campus Geleen.

Are you interested?

Send your CV and extended letter of motivation before January 29,  2021 to:

vacature at cimaas.com

For substantive questions, please contact: Dr Wilfred Germeraad, CSO via w.germeraad at cimaas.com

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated!

Position 2

Early Stage Researchers for Doctoral (PhD) Training Position

Currently closed. Interview round ongoing.